Call us at: +31 6 - 53 81 60 20

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MTH Classic Services, KvK 08133624, (hierna: MTH) en een opdrachtgever waarop MTH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Offertes

 1. Offertes van MTH zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van offerte, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. MTH kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. In offertes van MTH genoemde levertijden en andere voor door MTH te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door MTH opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings-, en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. MTH is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 3a. Uitvoering van de overeenkomst.

 1. MTH zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig eisen van een goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MTH het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De onderhavige voorwaarden zijn dan eveneens van toepassing voor deze derden.
 3. MTH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MTH is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MTH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 3b. Levering.

 1. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bestelde zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Het is MTH toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is MTH bevoegd, elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Speciaal bestelde onderdelen worden na levering niet terug genomen onafhankelijk van het gegeven of de werking al of niet juist is, dan wel deze onderdelen als gevolg van een onjuiste, voorafgaande diagnose, besteld zijn.

 

Artikel 4a. Levertijd.

 1. Door MTH opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever MTH derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en MTH een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door MTH opgegeven levertijd vangt eerst aan, nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

Artikel 4b. Contractsduur, uitvoeringstermijn.

 1. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, dient de opdrachtgever MTH derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en MTH een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MTH zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal MTH de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MTH daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal MTH geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan haar toegerekend kunnen worden.

 

Artikel 6. Technische eisen.

Aan technische eisen, die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken en/of werkzaamheden worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever uitdrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen MTH en opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

–    Indien na het sluiten van de overeenkomst aan MTH omstandigheden ter kennis komen die MTH goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

–    Indien MTH de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

 1. In genoemde gevallen is MTH bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van MTH schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan MTH zich bij de uitvoering van de overeenkomst bediend of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MTH bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8a. Gebreken, klachttermijnen werkzaamheden.

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MTH.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal MTH de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MTH slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel Aansprakelijkheid.

 

 

Artikel 8b. Gebreken, klachttermijnen zaken.

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemt

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze

ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper zich binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan MTH te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk aan MTH te melden.

 1. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 2. Zaken kunnen slechts na voorafgaande toestemming van MTH worden geretourneerd.

 

Artikel 9. Garantie.

 1. MTH garandeert dat de haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende de periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is MTH verplicht binnen redelijke termijnen, nadat koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, de zaken te herstellen.
 3. De garantie vervalt indien er schade veroorzaakt is door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Hieronder wordt verstaan:

– het laten vallen van de zaak

– het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies

– het zelf proberen te herstellen van een gebrek

– een zodanig intensief gebruik dat dit niet meer als normaal gebruik kan worden aangemerkt.

 1. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer, indien van toepassing, van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle door MTH geleverde zaken blijven het eigendom van MTH totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met MTH gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan MTH dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin MTH haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MTH zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht MTH zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 11. Prijsverhoging.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

– in Euro

– exclusief BTW

– op basis van door MTH gehanteerde minimum hoeveelheden

– exclusief transportkosten

 1. Indien MTH met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is MTH niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien MTH kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene vooromstandigheden.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij MTH alsnog bereid is de overeenkomst onder de oorspronkelijke condities uit te voeren of het speciaal bestelde onderdelen betreft.

 

Artikel 12. Honorarium.

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MTH, geldende voor de periode waar in de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenberamingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien MTH met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is MTH niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. MTH mag prijsstijgingen doorberekenen, indien MTH kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

 

Artikel 13. Emballage.

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen franco, leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzendingen en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

 1. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de genoemde termijn retour zendt, is MTH gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de MTH deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 14. Betaling.

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MTH aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van MTH en de verplichtingen van de koper jegens MTH onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Incassokosten.

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste                                         Euro  3000,00            15%

– over het meerdere tot       Euro  6000,00            10%

– over het meerdere tot       Euro 15000,00            8%

– over het meerdere tot       Euro 60000,00            5%

– over het meerdere                                                                                  3%

 1. Indien MTH aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid.

 1. Voertuigen dienen door de eigenaar minimaal WA verzekerd te zijn. Bij eventuele schades, die vallen onder deze wettelijke aansprakelijkheid, kan derhalve nimmer MTH aansprakelijk gesteld worden, tenzij de eigenaar uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt, dat het voertuig niet verzekerd is.
 2. De aansprakelijkheid van MTH is beperkt tot een herlevering van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 3. In geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de koper jegens MTH beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
 4. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel Garantie van deze voorwaarden.
 5. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van MTH of haar ondergeschikten.
 6. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en MTH aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van MTH beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. In afwijking van hetgeen in lid 6 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 1 maand, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.
 8. MTH is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 17. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MTH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MTH niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. MTH heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MTH haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MTH opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MTH niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien MTH bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting.

De rechter in de woonplaats van MTH is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MTH het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen MTH en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Almelo, 1 oktober 2015